Disclaimer

De informatie op rotterdamtransPORT.com*) komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van Uitgeverij Logistiek (hierna:Logistiek) Logistiek besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van rotterdamtransPORT.com, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Logistiek verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die Logistiek wordt aangeboden. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Uitgeverij Logistiek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Logistiek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website vermelde gegevens en zijn voorts in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

Up-to-date houden van gratis en betaalde bedrijfsprofielen

Logistiek verstuurt regelmatig per e-mail een verzoek om gegevens te wijzigen middels een link naar de website met inlogcodes om de gratis en betaalde vermeldingen te corrigeren. De wederpartij is gehouden ervoor te zorgen dat Logistiek over de juiste contactpersoon informatie blijft beschikken om ervoor te zorgen dat deze e-mails bij de juiste persoon terechtkomen. Voor zover de wederpartij de gegevens wenst te wijzigen of corrigeren, dient zij in te loggen op onze website en de gegevens zo nodig zelf  aan te passen. De wederpartij is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van alle gegevens die op onze website worden gepubliceerd. Als een bedrijf zich aanmeldt voor vermelding wordt het e-mailadres van de contactpersoon in de disclaimer in het bedrijfsprofiel opgenomen, zodat men ten alle tijde weet met welke gebruikersnaam men in kan loggen of nieuwe inloggegevens kan opvragen. Bij aanmelding gaat men akkoord met deze voorwaarden.

Voorwaarden betaalde bedrijfsprofielen

Een betaald bedrijfsprofiel geldt voor de branches met wereldwijde bestemmingen: Scheepvaart, Zeegroupage, Autogroupage, Rijn-Binnenvaart en Spoor. Desgewenst moet aangetoond worden dat bestemmingen op regelmatige basis worden bediend. Bovendien behoudt de redactie zich het recht voor het aantal havens of bestemmingen zonder tegenbericht te verminderen. Deze betaalde bedrijfsprofielen hebben een looptijd van een kalenderjaar en worden zonder opzegging ieder jaar automatisch verlengd. De prijs voor een betaalde vermelding bedraagt
€ 275,–(2021)  per kalenderjaar, ongeacht het instapmoment, tenzij anders met ons overeengekomen. Opzegging van een betaald bedrijfsprofiel kan met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken voor einde van de looptijd (twaalf maanden).

Advertenties

Alle advertenties op deze website worden afgesloten voor een periode van twaalf maanden. Indien er uitsluitend een logo wordt afgenomen wordt deze zonder opzegging ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging kan met inachtneming van een opzegtermijn van één week voor het einde van de looptijd.

Voeg rotterdamtransPORT.com toe aan goedgekeurde contacten in e-mailprogramma

De wederpartij is ervoor verantwoordelijk dat de domein rotterdamtransPORT.com en in het bijzonder het  e-mailadres [email protected] op de ‘witte lijst’ van goedgekeurde contacten staat, zo dat e-mail berichten van rotterdamtransPORT.com niet per ongeluk worden aangemerkt als Bulk of Spam. Wederpartij wordt ook dringend aangeraden zich nimmer af te melden of uit te schrijven van e-mailberichten van Logistiek aangaande mededelingen over rotterdamtransPORT.com omdat wederpartij dan ook niet meer wordt geïnformeerd over belangrijke updates op rotterdamtransPORT.com

Indien Logistiek geen correcties via de website heeft ontvangen, gaat Logistiek ervan uit dat de gegevens nog steeds correct zijn zoals deze op de website worden getoond. Dit geldt voor zowel de gratis als de betaalde vermeldingen. De wederpartij staat in voor de juistheid van de benodigde gegevens met betrekking tot de gegevens zoals deze op de website worden vermeld.

Op verschillende plaatsen op rotterdamtransPORT.com kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Verwijzingen naar sites die niet door Logistiek worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Logistiek uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Logistiek worden onderhouden wordt afgewezen.

Verwijzing op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

 

Uitgeverij Logistiek, Ridderkerk

T. +31 (0)180 490122