Algemene leveringsvoorwaarden

Algemeen

1. Overeenkomsten

1.1. Op alle overeenkomsten met Uitgeverij Logistiek te Ridderkerk zijn, behoudens voor zover anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing. Uitgeverij Logistiek aanvaardt geen eventuele (leverings) voorwaarden van de afnemer/opdrachtgever/abonnee tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
1.2. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge aanvrage van een betaalde vermelding/abonnement op rotterdamtransport.com en de aanvaarding door Uitgeverij Logistiek hiervan. De aanvrager aanvaardt door de jaarlijkse betaling van deze betaalde vermelding/abonnement akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.
1.3. De door Uitgeverij Logistiek gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende veertien dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Uitgeverij Logistiek mag uitgaan.
1.4. De op rotterdamtransport.com vermelde prijzen voor abonnementen op betaalde vermeldingen en advertenties zijn onder voorbehoud en binden Uitgeverij Logistiek niet.
1.5. De door de wederpartij bij het aanmaken van een bedrijfsprofiel op rotterdamtransport.com verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Uitgeverij Logistiek. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de wederpartij zo goed mogelijk te informeren over updates over de content op www.rotterdamtransport.com.

2. Betaling

2.1. Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 30 dagen na factuurdatum en op de door Uitgeverij Logistiek in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.
2.2. De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever/abonnee derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.
2.3. Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt Uitgeverij Logistiek in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom.
2.4. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
2.5. De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op Uitgeverij Logistiek verrekenen.
2.6. Uitgeverij Logistiek behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

3. Abonnement op betaalde vermelding en prijzen

3.1. Abonnementen op betaalde vermeldingen gelden tot wederopzegging. De minimumlooptijd van een abonnement op een betaalde vermelding op rotterdamtransport.com is twee jaar. Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Opzeggingen worden onzerzijds altijd schriftelijk bevestigd. Zonder onze schriftelijke bevestiging hiervan is uw opzegging niet rechtsgeldig.
3.2. Uitgeverij Logistiek is gerechtigd de prijzen van abonnementen op betaalde vermeldingen jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS.
3.3. Uitgeverij Logistiek is daarnaast gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. Deze prijsverhogingen zijn te allen tijde na te lezen op de website www.rotterdamtransport.com.
3.4. Uitgeverij Logistiek kan het abonnement op een betaalde vermelding schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden en de bedrijfsprofiel in zijn geheel verwijderen, wanneer de abonnee/wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van abonnee/wederpartij is ingediend, of indien hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

4. Voorwaarden betaalde vermeldingen/bedrijfsprofielen 

Een betaald bedrijfsprofiel geldt voor de branches met wereldwijde bestemmingen: Scheepvaart, Zeegroupage, Autogroupage, Rijn-Binnenvaart en Spoor. Desgewenst moet aangetoond worden dat bestemmingen op regelmatige basis worden bediend. De prijs voor een betaalde vermelding bedraagt € 314,75 (2024) per kalenderjaar voor maximaal 50 havens of bestemmingen, ongeacht het instapmoment, tenzij anders met ons overeengekomen.  De redactie behoudt zich derhalve het recht voor het aantal havens of bestemmingen waarmee dit aantal wordt overschreden zonder tegenbericht te verwijderen. Deze betaalde bedrijfsprofielen lopen van 1 januari tot en met 31 december en worden zonder opzegging ieder jaar automatisch verlengd.

Opzegging van een betaald bedrijfsprofiel kan met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, dus uiterlijk 30 november van het lopende jaar.

5. Up-to-date houden van gratis en betaalde bedrijfsprofielen

Logistiek verstuurt regelmatig per e-mail een verzoek om gegevens te wijzigen middels een link naar de website met inlogcodes om de gratis en betaalde vermeldingen te corrigeren. De wederpartij is gehouden ervoor te zorgen dat Logistiek over de juiste contactpersoon informatie blijft beschikken om ervoor te zorgen dat deze e-mails bij de juiste persoon terechtkomen. Voor zover de wederpartij de gegevens wenst te wijzigen of corrigeren, dient zij in te loggen op onze website en de gegevens zo nodig zelf  aan te passen. De wederpartij is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van alle gegevens die op onze website worden gepubliceerd.

5. Aansprakelijkheid


5.1.
De aansprakelijkheid van Uitgeverij Logistiek voor schade -waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals vermeld op www.rotterdamtransport.com -die de wederpartij lijdt doordat Uitgeverij Logistiek (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.
5.2. Artikel 5.1. geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Uitgeverij Logistiek of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma’s en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald.
5.3. Onder de in art. 5.1 genoemde informatie wordt in elk geval mede (maar bepaald niet uitsluitend) verstaan de inhoud van advertenties en/of aan natuurlijke of rechtspersonen wettelijk voorgeschreven publicaties, voor zover die door (een) ander(en) dan Uitgeverij Logistiek zijn samengesteld.
5.4. Een eventuele aansprakelijkheid van Uitgeverij Logistiek en van de personen, voor wie Uitgeverij Logistiek verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

6. Auteursrecht

6.1.Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Uitgeverij Logistiek uitgegeven content op de website rotterdamtransport.com, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de Rechtsbescherming van databanken, berusten bij Uitgeverij Logistiek. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Uitgeverij Logistiek of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Uitgeverij Logistiek uitgegeven content www.rotterdamtransport.com op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.
6.2. Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

7. Verjaring/verval

Alle rechtsvorderingen jegens Uitgeverij Logistiek, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

8. Wijzigingen

Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

9. Partiële nietigheid

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

10. Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Uitgeverij Logistiek worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Uitgeverij Logistiek de opdrachtgever/abonnee een termijn van een maand nadat Uitgeverij Logistiek zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, Rotterdam HR nummer 24 247247.

Uitgeverij Logistiek
Postbus 3064
2984 XH Ridderkerk
Tel. +31 (0)180 490122
E-mail [email protected]
www.rotterdamtransport.com

Uitgeverij Logistiek, Ridderkerk

T. +31 (0)180 490122