Grant Thornton

Rotterdam
Tel: +31 (0)88 6769000 Ref: 19768
Disclaimer: This information is managed by the contactperson of the company itself and can be updated 24/7 by logging in on www.rotterdamtransport.com with the username. Forgot your password? Click on "forgot password", enter the username (theo.ostermann@nl.gt.com) and click on "reset" to receive new login details. E-mail address no longer active? Check out our FAQ page.

Branches with worldwide destinations (scroll down for destinations)

 • None

Branches (Up to 4 in which the company operates. So not the branches of their customers)

Free additional information (max. 400 characters; can be updated 24/7)

Direct links to more than 2300 companies

Memberships/certifications (click on logo to show all members)

 • None

Company info (can be updated 24/7)

Management persons

NameFunctionDirect tel.MobileEmail
Visser, A. Senior Manager Valuation, Investigation+31 (0)88 6769172
Rijssel, M.P. van Partner+31 (0)88 6769466
Ostermann, T. Partner+31 (0)88 6769358
Steen, B. van der Tax Advisor+31 (0)88 6769290
Zijdeman, R. Partner+31 (088) 6769497
Voorhout, J. Belastingadviseur+31 (088) 6769510
Bol Raap, V. Manager+31 (0)88 6769231
Up to 11 management persons can be listed here for FREE. Use this opportunity and make your company even easier to reach!

About us

Sector Transport en Logistiek

In de sector transport en logistiek is sprake van een duidelijke clustering van activiteiten, (internationale) overnames en heroriëntatie op kerncompetenties. Er is veel aandacht voor risicomanagement, rendementsverbeteringen en optimalisatie van de primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen.

Toenemende (internationale) regelgeving noodzaakt meer en meer tot een integrale procesaanpak. De hedendaagse logistiek richt zich op de organisatie, planning, besturing en uitvoering van de goederenstromen, geldstromen en informatiestromen via ontwikkeling en inkoop gevolgd door de productie en distributie met het benodigde personeel naar de eindafnemer, met als doel om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt.

De juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen acceptabele kosten. Het gaat hierbij om het vinden van een evenwicht tussen schijnbaar moeilijk verenigbare doelstellingen: kostenminimalisatie, laag kapitaalgebruik en customer service maximalisatie.

Grant Thornton kent de markt waarin logistieke dienstverleners opereren. Naast onze specifieke kennis op het gebied van de financiële functie en proces management bieden wij expertise op het gebied van Douane afhandeling, BTW vereisten, schadepreventie- en afhandeling, key performance indicators en financiële aspecten van logistieke applicaties.

Grant Thornton koppelt theoretische kennis aan praktische oplossingen. Geen rapportenschrijvers maar probleemoplossers en no nonsense uitvoerders. Werken met Grant Thornton betekent werken met professionals die passen in de (internationale) hands on cultuur, die de (on)mogelijkheden in uw markt kennen en die meedenken én meewerken aan projecten, oplossingen en verbeteringen.

Hoe blijft u aan de wereldtop?

Nederland – waterland. Rotterdam – havenstad. De Nederlandse maritieme cluster is actief op alle continenten en omvat binnenvaart, havens, maritieme dienstverlening (inclusief maritiem onderwijs- en kennisinstituten), maritieme toeleveranciers, offshore, scheepsbouw, visserij, waterbouw, watersportindustrie en zeescheepvaart. Deze cluster, inclusief het havenindustrieel complex, zorgt voor 7,3 procent van het bruto nationaal product en voor werkgelegenheid van bijna 440.000 personen (5 procent van de werkgelegenheid in Nederland) – aldus de Rijksoverheid.

Hoe vaart u als organisatie als het gaat om het waarmaken van uw ambitie?

Innovatie en export

De maritieme maakindustrie is onderdeel van de topsector Water, van waaruit wordt geïnvesteerd in kennis en innovatie. Want naast de export van goederen en diensten is ook de Nederlandse kennis en het vakmanschap een belangrijk exportproduct. Minister Schultz: “Nederland moet het hebben van innovatie. Het is onze hoogwaardige kennis die de maritieme cluster aan de wereldtop brengt. En houdt.” De research en development inspanningen liggen met 4,2 procent van de toegevoegde waarde dan ook aanzienlijk hoger dan de gemiddelde 2,0 procent van het bruto binnenlands product (bbp) (2013 cijfers CBS).

Innovatieve fiscale regelgeving

Voor de maritieme sector heeft Nederland fiscaal aantrekkelijke regelgeving en subsidies. Denk aan de afdrachtvermindering loonbelasting voor zeevarenden, de tonnageregeling, verschillende afschrijvingsfaciliteiten voor zeeschepen, maar ook de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) voor duurzame investeringen en de innovatiebox voor innovatieve oplossingen voor technische vraagstukken.

HR services

De maritieme cluster, het havenindustrieel complex en het haven gerelateerd vervoer bieden tezamen werkgelegenheid aan zo’n 5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking.
In de meeste sectoren van de cluster speelt vergrijzing een rol en is er behoefte aan nieuwe aanwas (De Nederlandse Maritieme Strategie 2015 – 2025). Vooral bij een aantrekkende economie verwachten veel bedrijven problemen met het verkrijgen van voldoende gekwalificeerd personeel. Werkgevers (en werknemers) worstelen vaak met de complexe belasting- en socialezekerheidspositie van de werknemers in het internationale verkeer (bij vervoer en offshore werkzaamheden). De specialisten van Grant Thornton zijn hier in thuis en overzien de problematiek.

Bedrijfsopvolging

Met name in sectoren waar familiebedrijven traditioneel sterk vertegenwoordigd zijn, zoals in de watersport/jachtbouw en de binnenvaart, is het aandeel meewerkende eigenaren en familieleden boven de 55 jaar opvallend. Bedrijfsopvolging, continuïteit van bedrijfsvoering en werkgelegenheid zijn hierdoor een serieus punt van aandacht. (Nederland Maritiem Land – Monitor 2015).

De specialisten van Grant Thornton bieden oplossingen door toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling met aandacht voor de continuïteit van de onderneming.

Offshore-industrie

Naast de traditionele maritieme sector, kent de offshore-industrie specifieke vraagstukken. Bijzondere projecten vragen ook om fiscale bijzondere deskundigheid.
Vraagstukken zijn bijvoorbeeld:

 • wanneer is nog sprake van een traditionele scheepvaartonderneming, en wanneer is sprake van offshore werkzaamheden?
 • Wanneer is sprake van een vaste inrichting in geval van tijdelijke werkzaamheden in een ander land?
 • Hebben (installatie)werkzaamheden voor zonne- of windenergie op zee betrekking op de exploitatie of exploratie van de zeebodem?

Ieder land beantwoordt deze vragen anders. De antwoorden op deze vragen hebben niet alleen gevolgen voor de tonnageregeling, maar brengen ook winst allocatie-vraagstukken met zich mee (vaste inrichting problematiek) en kunnen gevolgen hebben voor de bemanning van een schip.

Grant Thornton kan u helpen bij:

 • het benutten van fiscale kansen (voor bijvoorbeeld de tonnageregeling en subsidies);
 • het flexibel financieren van nieuwe investeringen/schepen;
 • complexe (grensoverschrijdende) loonbelastingvraagstukken voor zeevarenden, maar ook voor personen die traditioneel gezien niet tot de vaste bemanning behoren, zoals offshore-engineers, etc.);
 • vaste inrichting problematiek bij offshore-werkzaamheden;
 • bedrijfsopvolging;
 • het slim combineren van verschillende faciliteiten (denk aan EIA, MIA, tonnageregeling subsidies, etc.) om uw voordeel te optimaliseren.

Internationaal netwerk

Grant Thornton is lid van het internationale netwerk van Grant Thornton International Ltd. Binnen dit internationale netwerk werken diverse specialisten in de maritieme sector, met een breed spectrum van dynamische organisaties. Van opkomende bedrijven tot snel groeiende en gevestigde wereldleiders.

Welke uitdaging kunt u tegenkomen op uw groeipad?

Grant Thornton identificeerde zes kernuitdagingen voor dynamische organisaties. Download nu het rapport

Uitgeverij Logistiek

P.O. Box 3064 | NL-2980 DB Ridderkerk